Наукова діяльність

Конституція України Посилання
Закон України “Про освіту” Посилання
Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII; Посилання
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»від 26 листопада 2015 року № 848-19, чинний, поточна редакція від 11.10.2017 Посилання
Закон України «Про доступ до публічної інформації» Посилання
Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Посилання
наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»зі змінами Посилання
наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» Посилання
наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації»від 12 січня 2017 р. № 40 Посилання
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 Посилання
Порядок присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами Посилання
Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 Посилання
Мережа спеціалізованих вчених рад Посилання
Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради Посилання
Перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради Посилання
наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 №32 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України» Посилання
Приклади оформлення ISDB Посилання
 Рекомендації МОН щодо запобігання академічного плагіату Посилання
Наказ МОН №48 від 24.01.2013 “Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів” Посилання
Наказ МОН №450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів” Посилання
Наказ МОН N943 від 16.10.2009 року “Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи” Посилання
Методичні ркомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах Посилання
Наказ МОН № 811 “Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА” та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка Посилання
Наказ МОН №525 від 12.05.2015 “Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки” Посилання
Наказ МОН № 584 від 24.05.2013 ” Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України” Посилання
Постанова про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” № 334  від 28 березня 2018 р. Посилання
Постанова про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я № 302  від 28 березня 2018 р. Посилання
Постанова про питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році № 275 від 28 березня 2018 р. Посилання
Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 “Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу” Посилання
Наказ МОН № 705 від 02.07.2015 “Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах” Посилання
Наказ МОН № 191/153 від 06.06.1996 “Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти” Посилання
Наказ МОН № 245 від 15.07.1996 “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” Посилання
Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін” Посилання
Розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014 “Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах” Посилання
Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059; Посилання
Порядок визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 615/27060; Посилання
Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059; Посилання
Наказ Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 № 113 “Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 р. за N 535/6823; Посилання