Загальноклінічний розгорнутий аналіз крові

Показник

Референтне значення

Гемоглобін

Чоловіки  130-160 г/л

Жінки       120-140 г/л

Еритроцити

Чоловіки  4,0-5,0 *1012

Жінки       3,7 – 4,7 *1012

Гематокритне число

Чоловіки  0,4-0,48

Жінки       0,36-0,42

Кольоровий показник (КП)

0,85-1,05

Ретикулоцити

2-12 %(0,2-1,2 %)

Осмотична резистентність еритроцитів

Початок гемолізу 0,5-0,45 % р-н NaCl

Повний гемоліз    0,40-0,35 %  р-н NaCl

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

Чоловіки  1-10 мм/год

Жінки       2-15 мм/год

Лейкоцити

4,0-9,0 *109

Лейкоцитарна формула

Нейтрофіли паличкоядерні 1-6%

Нейтрофіли сегментоядерні 47-72%

Еозинофіли 1-5%

Базофіли 0-1%

Лімфоцити 18-37%

Моноцити 3-11%

Тромбоцити

180-320*109

Якісний склад гемоглобіну у крові дорослих здорових людей

Показник

Референтне значення

HbA1(α2 β2)

95-98%

HbA2(α2 β2)

2-2,5%

HbF(α2 β2)

1-1,5%

Показники системи гемостазу

Показник

Референтне значення

Час зсідання крові

–          венозної крові

–          капілярної крові

5-10 хв.

початок     30 с. -2 хв.

кінець  3 -5 хв.

Час кровотечі

до 4 хв

Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ)

35-50 с.

Протромбіновий час

15-20 с.

Фібриноген плазми :

–          ваговий метод

–          Калориметричний метод

–          За Рутенбергом

2-4 г/л

2,5-3 г/л

2-4 г/л

Фібриноген В

Відсутній

D –димер

<0,5 мг/л

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)

Прийом непрямих пероральних антикоагулянтів

1-1,4

2-3

Біохімічні показники крові

Представлені найпоширеніші біохімічні показники

Показник

Референтне значення

Білковий та пуриновий обмін

Загальний білок

60-80г/л

Білкові фракції:

­­-альбуміни

­-глобуліни

-глобулін α1

– глобулін α2

– глобулін β

­ – глобулін γ

50-70%

20-30%

3-6%

9-15%

8-18%

15-25%

Залишковий азот

14,3 -28,6 ммоль/л

Сечовина

3,23 -8,3 ммоль/л

Креатинін

0,04- 0,1 ммоль/л

Сечова кислота

Чоловіки    150 – 480 мкмоль/л

Жінки         90-360 мкмоль/л

Аміак крові

12- 65 мкмоль/л

Фенілаланін

46- 109 мкмоль/л

Пігментний обмін

Білірубін: загальний

-прямий

-непрямий

8,5-20,5 мкмоль/л

1,05-5,4 мкмоль/л

6,5-15,4 мкмоль/л

Вуглеводний обмін

Глюкоза

– за Хагедорном-Йєнсеном

– ортотолуїдиновий метод

– глюкозооксидазний метод

4,44-6,66 ммоль/л

3,33-5,55 ммоль/л

3,33-5,55 ммоль/л

Глікозильований гемоглобін (HbA1C)

4-6 % від загальної кількості гемоглобіну

Фруктозамін

0,285 ммоль/л

Ліпідний обмін

Загальний холестерин

3,9 -5,2 ммоь/л

Холестерин ліпопротеїдів високої щільності

(ХС ЛПВЩ)

1-      1,6 ммоль/л

Холестерин ліпопротеїдів низької щільності

(ХС ЛПВЩ)

До 2,6 ммоль/л

Холестерин ліпопротеїдів дуже низької  щільності

(ХС ЛПВЩ)

2,6-1 ммоль/л

Тригліцериди

0,45 -1,7 ммоль/л

Агрегація тромбоцитів (Platelet Aggregation)

Азот сечовини (Blood Urea Nitrogen (BUN)

Аналіз спинномозкової рідини (Cerebrospinal Fluid Analysis)

Бактеріологічне дослідження крові (Blood Culture)

Бактеріологічне дослідження ран (Bacterial Wound Culture)

Барбітурати

Бета-2-мікроглобулін (Beta2-Microglobulin)

Бета-Гидроксибутират (Beta-Hydroxybutyrate)

Білірубін (Bilirubin)

Високочутливий С-реактивний білок (ВСРБ) (High-Sensitivity C-Reactive Protein)

Вірус папіломи людини (Genital Human Papillomavirus)

Вірусна культура простого герпесу (Herpes Simplex Viral Culture)

Вітамін В1 (Тіамін) (Vitamin B1 (Thiamine))

Вітамін В2 (рибофлавін) (Vitamin B2)

Вітамін В6 (Vitamin B6)

Вітамін D3 1,25-Дигідроксивітамін D (Vitamin D3 1,25-Dihydroxyvitamin D)

Вітамін D3 25-гідроксивітамін D (Vitamin D3 25-Hydroxyvitamin D)

Вітамін Е (Vitamin E)

Вітамін К (Vitamin K)

Вітамін С (аскорбінова кислота) (Vitamin C (Ascorbic Acid))

Гамма-глутамілтрансфераза (Gamma Glutamyl Transferase)

Гаптоглобін (Haptoglobin)

Гастрін (Gastrin)

Гематокрит (Hematocrit)

Гемоглобін

Гемоліз сахарози (Sucrose Hemolysis)

Гідроксипролін (Hydroxyproline)

Глікозильований гемоглобін (HbA1c) (Hemoglobin A1c Testing)

Глюкагон (Glucagon)

Глюкоза (Glucose)

Гомоцистеїн (Homocysteine)

Гормон росту (Growth Hormone)

Дегідроепіандростерон (Dehydroepiandrosterone (DHEA)

Дегідроепіандростерон сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S)

Деоксикортикостероїд Deoxycorticosterone (DOC)

Дезипрамін (Desipramine Level)

Дексаметазон/кортикотропін-рилізинг грмональний тест (Dexamethasone/Corticotropin-Releasing Hormone Test)

D-Димер (D-Dimer)

Диференційований підрахунок лейкоцитів (Differential Blood Count)

Допамін (Dopamine)

Електрофорез гемоглобіну (Hemoglobin Electrophoresis)

Еозинофіли (Eosinophils)

Епінефрин (Epinephrine)

Еритропоетин (Erythropoietin)

Еритроцити (Erythrocyte Count (RBC))

Естрадіол (Estradiol)

Загальний та вільний карнітин (Free and Total Carnitine)

Залізо (Iron)

Залізо-зв’язуюча здатність (Iron-Binding Capacity)

Інгібітор активатора плазміногену 1 (Plasminogen Activator Inhibitor 1)

Імуноглобуліни (Immunoglobulins)

Імунофіксація (Immunofixation)

Інсулін (Insulin)

Калій (Potassium)

Кальцитонін (Calcitonin)

Кальцій іонізований (Calcium, Ionized)

Кальцій сироватки (Serum Calcium)

Карбоксигемоглобін (Carboxyhemoglobin)

Кетони (Ketones)

Кількість лейкоцитів (WBC) (Leukocyte Count (WBC))

Кількість ретикулоцитів та вміст гемоглобіну в ретикулоцитах (Reticulocyte Count and Reticulocyte Hemoglobin Content)

Кліренс креатиніну (Creatinine Clearance)

Клітинний тест на червоний вовчак (LE) (Lupus Erythematosus (LE) Cell Test)

Комплемент (Complement)

Концетрація гемоглобіну (Hemoglobin Concentration (Hb))

Кортізол сироватки (Serum Cortisol)

Кофактор ристоцетину (функціональний фактор Віллебранда) Ristocetin Cofactor (Functional von Willebrand Factor))

Креатинін (Creatinine)

Креатинфосфокіназа Creatine Kinase

Кріопротеіни (кріоглобулін) (Cryoproteins)

Культура Neisseria Gonorrhoeae (Neisseria Gonorrhoeae Culture)

Ліпаза (Lipase)

Ліпопротеїди високої щільності (Холестерин) (ЛВЩ) (HDL Cholesterol)

Ліпопротеїн (a) (Lipoprotein (a))

Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone)

Магній Magnesium

Метгемоглобін (Methemoglobin)

Метилмалонова кислота (Methylmalonic Acid)

Мідь (Copper)

Мікроальбумін (Microalbumin)

Мозковий натрійуретичний пептид (Brain-Type Natriuretic Peptide (BNP)

Натрій сироватки (Serum Sodium)

N-кінцевий телопептид (N-Terminal Telopeptide)

Осмолярність сироватки (Serum Osmolality)

Осмотична крихкість еритроцитів (Osmotic Fragility of Erythrocytes)

Паратиреоїдний гормон (Parathyroid Hormone)

Пептид, пов’язаний з паращитовидним гормоном (Parathyroid Hormone-Related Peptide)

Питома вага (Specific Gravity)

Плазміноген (Plasminogen)

Порфобіліноген (Porphobilinogen)

Посів на грибкові культури (Fungal Culture)

Прогестерон (Progesterone)

Продукти деградації фібрину та фібриногену (Fibrin and Fibrinogen-Degradation Products)

Прокальцитонін (РСТ) (Procalcitonin (PCT))

Пролактин (Prolactin)

Простат-специфічний антиген (Prostate-Specific Antigen Testing)

Протеїн С (Protein C)

Протеїн S (Protein S)

Протромбіновий час (Prothrombin Time)

Прямий антиглобуліновий тест (Direct Antiglobulin Test (DAT)

Ревматоїдний фактор (Rheumatoid Factor)

Рівень гентаміцину (Gentamicin Level)

Рівень Дігоксину (Digoxin Level)

Рівень етанолу (Ethanol Level)

Рівень іміпраміну (Imipramine Level)

Рівень карбамазепіну (Carbamazepine Level)

Рівень лідокаїну (Lidocaine Level)

Рівень літію (Lithium Level)

Рівень прокаїнаміду (Procainamide Level)

Рівень фенітоїну (Phenytoin Level)

Рівень фенобарбіталу (Phenobarbital Level)

CA 125

CA 15-3

CA 19-9

CA 27-29

Свинець (Lead)

Середній корпускулярний гемоглобін (MCH) і середня концентрація корпускулярного гемоглобіну (MCHC) Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) and Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Середній корпускулярний об’єм (MCV) (Mean Corpuscular Volume (MCV))

Серологічне дослідження хвороби Лайма (Lyme Disease Serology)

Сечова кислота (Uric Acid)

Сироватковий остеокальцин (Serum Osteocalcin)

Скринінг діурезу (Diuretic Screening)

Соматостатин (Somatostatin)

С-Пептид (C-Peptide)

С – реактивний білок (C-Reactive Protein)

С-термінальний телопептид (C-Terminal Telopeptide)

Тест на антиген Helicobacter Pylori (Helicobacter Pylori Antigen Test)

Тест на гепатит В (Hepatitis B Test)

Тест на гепатит С (Hepatitis C Test)

Тест на грип (Diagnostic Influenza Tests)

Тест на коклюш (Pertussis Test)

Тест на ширину розподілу еритроцитів (RDW) (Red Cell Distribution Width (RDW) Test)

Тест пригнічення дексаметазону (Dexamethasone Suppression Test)

Тиреоглобулін (Thyroglobulin)

Тиреотропний гормон (Thyroid-Stimulating Hormone)

Тригліцериди (Lipid Profile (Triglycerides))

Триптаза сироватки крові (Serum Tryptase)

Тироксин (Thyroxine)

Трийодтиронін (Triiodothyronine)

Тромбіновий час (Thrombin Time)

Тропоніни(Troponins)

Фактор-інгібітор (Factor-Inhibitor Assay)

Фактор II/Протромбін (Factor II, Prothrombin Assay)

Фактор V (Factor V Assay)

Фактор VII (Factor VII Assay)

Фактор VIII (Factor VIII Assay)

Фактор IX (Factor IX Assay)

Фактор Х (Factor X Assay)

Фактор XI (Factor XI Assay)

Фактор XII (Factor XII Assay)

Фактор XIII (Factor XIII Assay)

Фарбування за Грамом (Gram Stain)

Феритин (Ferritin)

Фібриноген (Fibrinogen)

Флекаїнід (Flecainide Level)

Фолієва кислота / фолат (Folate / Folic Acid)

Фолікулостимулюючий гормон (Follicle-Stimulating Hormone (FSH))

Фосфат (фосфор) (Phosphate (Phosphorus))

Фруктозамін (Fructosamine)

Хламідія трахоматіс (Chlamydia Trachomatis Culture)

Хлорид (Chloride)

Холестерин ліпопротеїн низької щільності (ЛНЩ) (LDL Cholesterol)

Хоріонічний гонадотропін людини (Human Chorionic Gonadotropin (hCG))

Хромогранін А (Chromogranin A)

Час згортання/кровотечі (Bleeding Time)

Час рептилази (Reptilase Time)

Частковий час тромбопластину, активований (Partial Thromboplastin Time, Activated)

Частковий час тромбопластину – скринінг вовчакового антикоагулянта (Partial Thromboplastin Time – Lupus Anticoagulant Screen)

Швидкість осідання еритроцитів (Erythrocyte Sedimentation Rate)